FAQ — zapytania

Jakie otrzymujemy ważniejsze zapytania i odpowiedzi na nie:

Q: [Kto odpowiada za stan ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, obiekcie, budynku?]
A: [Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej za stan ochrony przeciwpożarowej odpowiada: właściciel, zarządca i użytkownik; oczywiście każda z tych osób odpowiada w wyznaczonym w ustawie zakresie]


Q: [Kto ma obowiązek zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi?]
A: [Zgodnie z cyt. ustawą o ochronie przeciwpożarowej, obowiązek zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi spoczywa na pracodawcy]


Q: [Dla jakich budynków (obiektów) należy sporządzić Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego?]
A: [Zgodnie z §6 rozporządzenia MSWiA z 21.04.2006 r. (poprzednie z 16.06.2003 r.) odpowiednie Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego należy sporządzić dla każdego obiektu (budynek, budowla, itp.) lub ich części gdzie występuje zagrożenie wybuchem niezależnie od wielkości oraz dla każdego obiektu lub jego części (strefy pożarowej) o kubaturze brutto większej niż 1000 m3; inne obiekty — zobacz cyt. rozporządzenie.
Szczegółowe wyjaśnienie sprawy wymogu opracowania instrukcji otrzymano od MSWiA — zobacz pismo z dnia 15.03.2004 r. DB 051-326/858/2004.]


Q: [Kto ma obowiązek sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego?]
A: [Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu; opracowanie może zlecić firmie lub osobie profesjonalnej]


Q: [W jakich budynkach (obiektach) należy prowadzić okresowe praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji ludzi?]
A: [Zgodnie § 13 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia MSWiA z 21 kwietnia 2006 r. właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej stałymi użytkownikami (przebywają stale przez co najmniej 4 godziny/dobę), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z powiadomieniem o tym właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego — w Poznaniu) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia tych działań, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.]


Q: [Kto powinien szkolić pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników?]
Ukazała się aktualizacja Kodeksu Pracy, która odstępuje m.in. od wymagań, aby pracownicy powołani do zwalczania pożarów (dawniej — do 5.08.2009 r.: do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej) i ewakuacji ludzi byli szkoleni tylko przez szkoły pożarnicze (inspektorzy i specjaliści). Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 21 lipca 2009 r. Nr 115, poz. 958). Pracownicy powinni uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania czynności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, zmiany: Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972, DZ.U. z 2007 r. nr 196 poz. 1420). Zobacz.

Na pytania odpowiadają:

  • Waldemar Kowalak
  • Piotr Kowalak