Informacje

Poniżej przedstawiamy prawny aspekt ochrony przeciwpożarowej (ppoż) i bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp)

BHP

 • Podstawa prawna szkolenia BHP pracowników w Polsce:
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, zmiany: Dz. U. 2005 nr 116 poz. 972; najważniejsze zmiany: Dz.U. z 2007 r. nr 196 poz. 1420).
 • Ocena Ryzyka Zawodowego
  Zapewnienie bezpiecznego wykonywania pracy w zakładach pracy jest w Polsce usankcjonowane prawnie. Zgodnie z artykułem nr 226 znowelizowanego Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywanymi czynnościami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami w środowisku pracy.
  Ryzyko zawodowe zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330) jest to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodującą straty, a w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.
  Ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w oparciu o wymagania polskiej normy PN-N-18002:2000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego”.

PPOŻ

 • Podstawa prawna szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  Art. 4 ust. 1 punkt 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (ekst jednolity Dz. U. z 28.10.2009 r. Nr 178 poz. 1380).
 • Podstawa prawna wykonywania dla obiektów w zakładach pracy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:
  § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. (poprzednie z 16.06.2003 r.) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r. Nr 80, poz. 563).
 • Podstawa prawna wykonywania w obiektach kontroli stanu budowli i ich instalacji (w tym: kominowych, wentylacyjnych, elektrycznych, odgromowych, itp.):
  Art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z późniejszymi zmianami).

Motto:

 • Priorytet 1 — życie i zdrowie człowieka
 • Priorytet 2 — ochrona mienia