Oferta

 • Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie zakładów pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej:
  — na zasadzie specjalisty-inspektora ds. bhp i ppoż.,
  — służb nadzoru nad sprawami bhp i ppoż.,
  — organów doradczych w zakresie bhp i ppoż.
 • Organizujemy szkolenia z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej: wstępne, okresowe i specjalistyczne dla wszystkich grup pracowników, oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej (przedlekarskiej).
 • Wyposażamy obiekty w pożarnicze tablice informacyjno-ostrzegawcze wg Polskich Norm, atestowane gaśnice oraz skrzynki hydrantowe do hydrantów wewnętrznych, a także armaturę do hydrantów zewnętrznych.
 • Wykonujemy przeglądy, konserwacje i ładowanie podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice, agregaty i koce gaśnicze).
 • Wykonujemy naprawy i konserwacje:
  — hydrantów,
  — sieci hydrantowych,
  — badanie wydajności i ciśniania hydrantów,
  — szczelność węży hydrantowych.
 • Sporządzamy wymagane prawem Instrukcje bezpieczeństwa Pożarowego (I.B.P.) dla każdego obiektu.
 • Wykonujemy plany ratownictwa technicznego, chemicznego i plany obrony przeciwpożarowej lub ewakuacji ludzi.
 • Wykonujemy oceny ryzyka zawodowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Prowadzimy konsultacje i rzeczoznawstwo bhp i ochrony przeciwpożarowej.
 • Wykonujemy analizy zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektów budowlanych i terenów.
 • Wykonujemy instrukcje technologiczno-ruchowe w zakresie wymagań przeciwpożarowych procesów technologicznych.
 • Przeprowadzamy profesjonalnie praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji wymagane na podstawie §13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 maja 2006 r. Nr 80, poz. 563).
 • Wykonujemy usługi w zakresie prac specjalistycznych:
  — zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo, np. prace spawalnicze, inne z użyciem ognia otwartego;
  — osuszanie budynków;
  — inne adekwatne prace według wymagań klienta.
 • Opracowujemy regulaminy bezpieczeństwa pracy w zakładach.
 • Opracowujemy wewnętrzne-zakładowe regulaminy wydawania odzieży ochronnej i roboczej oraz sprzętu ochronnego.
 • Opracowujemy „Ocenę Ryzyka Zawodowego” na każdym stanowisku pracy.
 • Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się firmami ubezpieczeniowymi w Polsce.
 • Specjalizujemy się w zakresie oceny obiektów przed wznowieniem lub zawarciem ubezpieczeń ogniowych w celu określenia stopnia ryzyka, profesjonalnego ustalania przyczyn powstania pożarów i innych szkód ubezpieczeniowych: np. budowlanych, huraganowych i od wyładowań atmosferycznych.
 • Szkolimy pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników (obowiązuje od dnia 5.08.2009 r.). Szkolenie obejmuje tematykę:
  1) Podstawowa organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, w tym na podstawie istniejącej (jeżeli zakład posiada) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  2) Zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi (wymóg wynikający z Art. 4 ust. 1 punkt 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24.08.91 r.).
  3) Zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, terenu oraz instalacji i urządzeń użytkowych.
  4) Wyposażenie budynku, obiektu budowlanego oraz terenu w urządzenia przeciwpożarowe, w tym w gaśnice.
  5) Przyczyny powstawania, rozprzestrzeniania się oraz zasady gaszenia pożarów.
  6) Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;
  7) Zasady ewakuacji ludzi i mienia.
  Tematy i ich zakres do uzgodnienia z pracodawcą.

Zajmujemy się analizą „starych” (montowanych przed 30 czerwca 2003 r.) urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem w zakresie ich zgodności z dyrektywą UE „ATEX” i w oparciu o polskie prawo i normy.
Wykonujemy pełen wachlarz prac związanych z dyrektywą UE „ATEX”, w tym:

 • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa przeciwwybuchowego, oceniającej ryzyko zapłonu, zawierającej: prawdopodobieństwo wystąpienia mieszaniny wybuchowej, obecność źródeł zapłonu (włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi), identyfikacji substancji i stosowanych procesów, określenie specjalnych środków podejmowanych w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem z oznaczeniem punktów wejścia znakami ostrzegawczymi.
 • Ocenę Ryzyka Zawodowego” na każdym stanowisku pracy, w którym występuje zagrożenie wybuchem (w tym zgodnie z przepisami bhp).
 • Prowadzenie odpowiednich szkoleń pracowników.
 • Sporządzenie pisemnych instrukcji i pozwoleń na pracę.
 • Ustalenie specyficznych wymagania dla urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem:
  — urządzenia będące w użyciu przed 30 czerwca 2003 r. mogą być nadal w użyciu po tej dacie jeżeli dokumentacja bezpieczeństwa przeciwwybuchowego wykaże, że mogą być bezpiecznie stosowane,
  — urządzenia przyjmowane do użytkowania po 30 czerwca 2003 musza posiadać oznakowanie CE potwierdzające zgodność z dyrektywą 94/9/WE (ATEX).

FIRMA ZATRUDNIA najlepszych profesjonalistów i specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do współpracy!

Motto:

 • Priorytet 1 — życie i zdrowie człowieka
 • Priorytet 2 — ochrona mienia

Doktryna opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:
Opracowane przez Alpeks Pro Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są przewodnikami dla zarządzających obiektami (budynki, budowle, tereny) po fundamentalnej ochronie przeciwpożarowej, które zawierają trzy podstawowe cele:

1. nie dopuścić do powstania pożaru lub wybuchu w zarządzanych obiektach, oraz —

2. gdy pożar lub inne miejscowe zagrożenie się pojawi, umożliwienie ludziom zorganizowanej, bezpiecznej i szybkiej ewakuacji z miejsca zagrożenia, a także —

3. sprawne zaalarmowanie służb ratowniczych oraz — jeżeli warunki na to pozwolą — bezpieczne, szybkie i efektywne ugaszenie ogniska pożaru w zarodku zanim przybędą strażacy.

Specjalność Alpeks Pro:

Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego

Zobacz rodzaj szkoleń pracowników

Zobacz również zapytania i odpowiedzi

 

ATEX